išturkšti

išturkšti
ištur̃kšti, ištur̃škia (ìšturškia), ìšturškė 1. tr. 1, snapu išmaišyti, sudrumsti, išturlyti (vandenį): Žąsų, ančių ìšturkštas vanduo Š.turškiant išrinkti, išlesti: Antis, žąsis, įkišusi snapą į vandenį, ištur̃škia grūdus, t. y. išrenka J. 2. intr. kurį laiką turkšti: Antys visą rytą ìšturškė tvenkinio pakraščiais Š. 3. refl. pakankamai, iki soties turkštis, prisiturkšti: Išsitur̃škusios antys išlipė ant kranto ir sutūpė Š. 4. žr. išturkti 2: Žąsies ìšturkštą gručką mesk kiaulei Alk. Širšės ištur̃škia grūšias Gs. Pavasarį rado jo kaulus pelių ìšturkštus Graž. 5. tr. valgant išterlioti, išgraibyti, kas gardžiau: Ìšturškė sriubą, kas ją bevalgys?! Jnš. 6. tr. prk. nulaisinti, išsekinti: Išturkštoj dirvoj vasaro[ja]s neauga, reik mėšlo dėti Lk. 7. tr. prk. išsakyti, išplepėti: A, jis toks turkšlys, susitikai – ištur̃kš ištur̃kš! Šnekėk kaip žmogus! Sdb. | refl.: Kai išsiturškiù, tai an širdies geriau Ut. \ turkšti; atiturkšti; įturkšti; išturkšti; nuturkšti; paturkšti; prasiturkšti; priturkšti; suturkšti; užturkšti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • išturkšti — ištur̃kšti vksm. Žąsų̃ i̇̀šturkštas vanduõ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atiturkšti — atitur̃kšti, atitur̃škia, atìturškė intr. burzgiant atvažiuoti: Užgirdo kumelė – atatur̃škia tanabilius, kad pasleidė, tiek ir mačiau Mlt. turkšti; atiturkšti; įturkšti; išturkšti; nuturkšti; paturkšti; prasiturkšti; priturkšti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpliurzinti — išpliur̃zinti šnek. 1. tr. nereikalingai išmaišyti, išteliūskuoti, išturkšti: Tokį išpliur̃zytą pieną tik kiaulėms sušert, o ne žmogui duot valgyt Jrb. Išpliùrzintą zupę kiaulėm atiduok, o ne man! Žal. 2. refl. nusipūškinti, išsimaudyti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išturkti — ištur̃kti, ia (ìšturkia), ìšturkė tr. 1. Krok žr. išturkšti 1. 2. gnaibant išlesti, išėsti: Antys ìšturkė aguonas Lp. Kiaunė užejo per stogą ir visą kumpį ìšturkė Vrn. Duonos minkštimą ìšturkė, o plutą paliko Mrj. | Pirma eidama ìšturkiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išturlenti — tr. pamažu išturlyti, išturkšti: Visą pievą antys išturleno Tr. turlenti; išturlenti; prasiturlenti; priturlenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išturšti — ištur̃šti, ia, ìšturšė 1. J, KŽ žr. išturkšti 1. 2. refl. euf. garsiai išsituštinti, išsiturškinti: Čia palesa, nubėga, išsitur̃šia i vėl noria lest [antys] Jrb. 3. tr. KŽ išplauti, išskalauti: Aš ìšturšiau stotkus, t. y. išploviau J. Ištur̃šti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuturkšti — nutur̃kšti, nutur̃škia, nùturškė tr. 1. apteršti, nuteršti: Žąsys pievą nùturškė Grž. 2. Tv nugriebti (pieną), išseparuoti: Nuturkštą pieną teip srėbsi išalkęs, kaip Dieve padėk! Šts. turkšti; atiturkšti; įturkšti; išturkšti; nuturkšti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paturkšti — patur̃kšti, patur̃škia, pàturškė FrnW 1. intr. NdŽ snapu vandenyje kiek panaršyti, paturlyti: Antim ir žąsim reikia kokios sodželkos ar upelio paplaukyt, patur̃kšt JT310. Iš ąsočio gėrė senas gaigalas, pasistiepdamas, panerdamas snapą ir viduje… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasiturkšti — prasitur̃kšti, prasitur̃škia (prasìturškia), prasìturškė Ldv kurį laiką taškytis (plaunant, skalbiant): Visą dieną prasìturška su skalbimais Krš. turkšti; atiturkšti; įturkšti; išturkšti; nuturkšti; paturkšti; prasiturkšti; priturkšti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priturkšti — pritur̃kšti, pritur̃škia (prìturškia), prìturškė 1. tr. DŽ, Gž, Pšš, Lk turškiant sudrumsti (vandenį), priturlinti: Antis prìturškė vandenį J. Žąsiukai lovį prìturškė Grž. Ką tu geri, čia ančiukų prìturkšta Alk. 2. intr. Užv turškiant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”